Blog Kiến thức Kế toán

KẾ TOÁN SƠ CẤP

Xây dựng nền móng kế toán cơ bản.

Dành cho người có xuất phát không biết gì về kế toán nắm, được các nghiệp vụ cơ bản trong ngành.

Tạo tiền đề vững chắc cho các bước vào ngành kế toán sau này. Hoặc đã từng học qua kế toán nhưng quên nghiệp vụ cơ bản, cần ôn lại để xin việc.

– Học 1 tuần 2 buổi – 1 buổi 2,5 tiếng
– Toàn khóa gồm 15 buổi
– Có lớp Online qua GG Meet và Offline tại trung tâm

Phần 1: Một số vấn đề về kế toán

Phần 2: Làm chủ Tài khoản kế toán

Phần 3: Định khoản Kế toán

3.1 Định khoản vốn bằng tiền

3.2 Định khoản vật tư, hàng hóa

3.3 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

3.4 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm

3.5 Kế toán kết quả bán hàng, xác định kết quả và phân phối kết quả.

ĐỐI TƯỢNG

– Sinh viên học khác ngành

– Học viên muốn trau dồi lại gốc kế toán

– Học viên/Công nhân học thêm nghiệp vụ để xin việc vị trí mới trong công ty

– Lớp dạy cho người mới bắt đầu học kế toán.

CHỨNG NHẬN KẾ TOÁN SƠ CẤP DO TT PHÚ LONG CẤP

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

  • Đào Thị Nga
  • Hoàng Trần Trâm Anh
  • Trần Thị Vẹn